Wilde Ganzen legt de nadruk op de naleving van het VN-verdrag voor de rechten van het kind en de Stockholm Declaration on Children and Residential Care.

In het Kinderrechtenverdrag staat dat ‘het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip’. Dit betekent dat, als er geen eigen gezin is, alternatieve zorg gebaseerd moet zijn op een gezinsomgeving.

Wilde Ganzen heeft een voorkeur voor ontwikkelingsprojecten die:

 • werken vanuit de kinderrechtenbenadering. Dit betekent onder andere dat een kind een stem moet hebben en moet worden gehoord wanneer er over zijn leven wordt beslist.
 • zorgen dat kinderen opgevangen worden in de eigen familie, in een pleeggezin of in een kleine gezinsgelijkende omgeving. Bij voorkeur in de vertrouwde leefomgeving van het kind. De ervaring leert dat dit het beste is voor de ontwikkeling van kinderen. Kleinschalige opvang is ook de goedkoopste manier van zorg.
 • zorgen voor de overgang van kinderen van een tehuis naar thuis. WG kan hiervoor begeleiding bieden.
 • de veiligheid van de kinderen bij plaatsing in een (pleeg)gezin voorop stellen

De Guidelines on Children’s Reintegration kunnen als hulpmiddel dienen voor het traject van re-integratie.

Wilde Ganzen biedt GEEN ondersteuning aan projecten voor:
- De bouw of inrichting van grootschalige kinderhuizen (meer dan 8 kinderen in één opvangsituatie)
- Renovaties of andere vormen van instandhouding (zoals vervoer of aanleg van een  groentetuin) van grootschalige kinderhuizen.

Situaties waarbij opvang in instellingen wél gesteund kan worden

In onderstaande tabel staat in welke zeer bijzondere situaties het onvermijdelijk kan zijn om kinderen, al dan niet wees, tijdelijk op te vangen in een residentiële instelling, dus buiten het gezin, de familie of de gemeenschap. Voor kinderen met een beperking kan residentiële opvang voor langere tijd nodig zijn

Knelpunt Mogelijke oplossing
-Dreiging van ontvoering door handelaren

-Dreiging betrokken te worden bij criminele activiteiten

Veiligheid bieden in ‘safe houses’ tot het kind weer naar de eigen omgeving terug kan

 

Verblijfplaats van het gezin of andere verzorgers is nog niet bekend (straatkinderen, vluchtelingen, voormalig kindsoldaten) Noodopvang en traumaverwerking bieden in ‘transit centra’ tot het kind met gezin of naaste verwanten kan worden herenigd
Straatkinderen in een rehabilitatietraject Rehabilitatie bieden die is gericht op het herenigen van de kinderen met de ouders of de naaste verwanten
Kinderen met een ernstige lichamelijk of verstandelijke beperking die bijzondere zorg nodig hebben die niet in het kader van community based-programma’s kan worden geboden Adequate zorg en bescherming bieden in een zorginstelling
Plaatsing in gezin of gemeenschap is niet mogelijk, omdat de herkomst van het kind onbekend is of er geen opnamemogelijkheden meer binnen de gemeenschap zijn Kleinschalige opvang bieden in een tehuis in een gezinsgelijkende setting

“Zonder dit project denk ik dat zestig procent van de kinderen problemen zou hebben met drugs en alcohol of aangesloten zou zijn bij een van de criminele bendes in de wijk. Hier vinden ze een nieuwe, positieve familie.”

— Diego Benítez van Fundación Caminos, project in Colombia

Onze voorwaarden bij deze vormen van residentiële opvang:

 • De kinderen worden, waar dit kan, zo snel mogelijk gereïntegreerd in het gezin of een pleeggezin binnen de eigen gemeenschap
 • De instelling voor kinderen met een beperking bevordert het contact tussen ouders en kinderen
 • Het kind is betrokken bij het bepalen van het traject voor zijn of haar toekomst
 • De kinderen krijgen (formeel) onderwijs
 • De kinderen worden geregistreerd en krijgen een geboortecertificaat
 • De kinderen krijgen voeding en gezondheidszorg
 • De kinderen krijgen toegang tot veilige water- en sanitaire voorzieningen
 • De directie van de instelling geeft referenties op en legt een verklaring af dat referenties over de verzorgers zijn nagetrokken
 • De instelling levert een bewijs van registratie
 • De instelling hanteert een veiligheidsprotocol en kinderen kennen de meldcode ingeval van mishandeling
 • De instelling is geen ‘eilandje’; luxe moet worden voorkomen. De leefwijze in de instelling sluit aan bij de realiteit
 • Met de privacy van kinderen wordt zorgvuldig omgegaan
 • De instelling levert een bewijs van registratie