Dagboek Ethiopië 0318 large ©Mike Roelofs

2.3 Opvang van (wees)kinderen

Speciale projectcriteria

Wilde Ganzen onderschrijft het VN-verdrag voor de rechten van het kind en de Stockholm Declaration on Children and Residential Care. In het Kinderrechtenverdrag staat dat ‘het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip’. Dit betekent dat, als er geen eigen gezin is, alternatieve zorg gebaseerd moet zijn op een gezinsomgeving.

Wij hebben een sterke voorkeur voor projecten die:

 • Werken vanuit de kinderrechtenbenadering. Dit betekent dat een kind een stem moet hebben en moet worden gehoord wanneer er over zijn leven wordt beslist;
 • Zorgen dat kinderen opgevangen worden in de eigen familie, in een pleeggezin of in een kleine gezinsgelijkende omgeving. Bij voorkeur in de vertrouwde leefomgeving van het kind. De ervaring leert dat dit het beste is voor de ontwikkeling van kinderen. Kleinschalige opvang is ook de goedkoopste manier van zorg. De Guidelines on Children’s Reintegration kunnen als hulpmiddel dienen voor het traject van re-integratie.

Wilde Ganzen biedt in principe GEEN ondersteuning aan projecten voor:

 • De bouw of inrichting van grootschalige kinderhuizen (meer dan 8 kinderen in één opvangsituatie);
 • Renovaties of andere vormen van instandhouding (zoals vervoer of aanleg van een  groentetuin) van grootschalige kinderhuizen.

Situaties waarbij opvang in instellingen wél gesteund kan worden

In onderstaande tabel staat in welke zeer bijzondere situaties het tijdelijk of blijvend onvermijdelijk kan zijn om kinderen, al dan niet wees, op te vangen in een residentiële instelling, dus buiten het gezin, de familie of de gemeenschap.

Knelpunt Mogelijke oplossing
-Dreiging van ontvoering door handelaren

-Dreiging betrokken te worden bij criminele activiteiten

Veiligheid bieden in ‘safe houses’ tot het kind weer naar de eigen omgeving terug kan

 

Verblijfplaats van het gezin of andere verzorgers is nog niet bekend (straatkinderen, vluchtelingen, voormalig kindsoldaten) Noodopvang en traumaverwerking bieden in ‘transit centra’ tot het kind met gezin of naaste verwanten kan worden herenigd
Straatkinderen in een rehabilitatietraject Rehabilitatie bieden die is gericht op het herenigen van de kinderen met de ouders of de naaste verwanten
Kinderen met een ernstige lichamelijk of verstandelijke beperking die bijzondere zorg nodig hebben die niet in het kader van community based-programma’s kan worden geboden Adequate zorg en bescherming bieden in een zorginstelling
Plaatsing in gezin of gemeenschap is niet mogelijk, omdat de herkomst van het kind onbekend is of er geen opnamemogelijkheden meer binnen de gemeenschap zijn Kleinschalige opvang bieden in een tehuis in een gezinsgelijkende setting

Onze voorwaarden bij deze vormen van residentiële opvang:

 • De kinderen worden, waar dit kan, zo snel mogelijk gereïntegreerd in het gezin of een pleeggezin binnen de eigen gemeenschap
 • Het kind is betrokken bij het bepalen van het integratietraject
 • De kinderen krijgen (formeel) onderwijs
 • De kinderen worden geregistreerd en krijgen een geboortecertificaat
 • De kinderen krijgen voeding en gezondheidszorg
 • De kinderen krijgen toegang tot veilige water- en sanitaire voorzieningen
 • De directeur van de instelling geeft referenties op en legt een verklaring af dat referenties over de verzorgers zijn nagetrokken
 • De instelling levert een bewijs van registratie
 • De instelling is geen ‘eilandje’; luxe moet worden voorkomen. De leefwijze in de instelling sluit aan bij de realiteit
 • Met de privacy van kinderen wordt zorgvuldig omgegaan
 • De instelling levert een bewijs van registratie
 • In de instelling vervullen vrijwilligers geen rol bij de verzorging van de kinderen

Relevante organisaties

Algemene informatie

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.