Disclaimer en privacy

De website van Wilde Ganzen is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Wilde Ganzen,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Wilde Ganzen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Wilde Ganzen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Wilde Ganzen te kunnen raadplegen.

Wilde Ganzen mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Wilde Ganzen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Wilde Ganzen geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Wilde Ganzen staan links naar websites van derden. Wilde Ganzen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Wilde Ganzen blijven te allen tijde voorbehouden aan Wilde Ganzen. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wilde Ganzen.

Privacyverklaring Wilde Ganzen

Wilde Ganzen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs en abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Wilde Ganzen.

College bescherming persoonsgegevens
Wilde Ganzen verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving. Deze gegevensverwerking is door Wilde Ganzen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

Verwerking persoonsgegevens
Wilde Ganzen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wilde Ganzen verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending) en bij een bezoek aan Wilde Ganzen evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de donateurs- en financiële administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om de mensen als betrokkenen op de hoogte te houden van het werk van Wilde Ganzen, dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de emailnieuwsbrieven, of Wilde Ganzen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar service@wildeganzen.nl of Wilde Ganzen, Heuvellaan 36, 1217JN Hilversum. Wilde Ganzen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
Bekijk hier ons cookiebeleid.

Beveiliging
Wilde Ganzen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van Wilde Ganzen zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wilde Ganzen kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Wilde Ganzen, dan kunt u deze richten aan Wilde Ganzen, Heuvellaan 36, 1217JN Hilversum, tel: 035 – 6251030 of neem hier contact met ons op.

Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan? Gaat u dan naar configuratiescherm, internetopties op uw computer.

Wijziging van Privacy Statement
Wilde Ganzen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wilde Ganzen adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

september 2015