Wilde Ganzen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectanten, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief, sollicitanten, projectaanvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Wilde Ganzen.

Verwerking persoonsgegevens

Wilde Ganzen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wilde Ganzen verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere wegen), het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan Wilde Ganzen evenementen en activiteiten, indien u solliciteert bij Wilde Ganzen en als u een project aanmeldt bij Wilde Ganzen.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;
 • het verzenden van de nieuwsbrief;
 • het werven van vrijwilligers en collectanten;
 • het opstarten van projecten voor fondsenwerving;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (direct) marketingdoeleinden;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het behandelen van sollicitaties;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • het analyseren van donateursdata en het maken van donateursprofielen, met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en het gedrag van onze donateurs. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en willen de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Wilde Ganzen verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, sollicitant, projectaanvrager of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Wilde Ganzen, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Wilde Ganzen te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Soms worden Persoonsgegevens door Wilde Ganzen gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Meta & Google

Wilde Ganzen maakt gebruik van de Facebook Conversion API en Enhanced Conversions van Google. Deze informatie die we hiermee verzamelen is niet te herleiden tot individuele personen. De privacy van de gebruiker wordt dus gewaarborgd. We gebruiken deze technieken om gerichter te kunnen adverteren. Het stelt ons in staat om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Wilde Ganzen op andere websites opnieuw te benaderen. Lees hier hoe Google omgaat met gegevens van websites die gebruikmaken van Google services.

Wilde Ganzen gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. Wilde Ganzen maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer over Custom Audience targeting.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Wilde Ganzen worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan Wilde Ganzen, door een e-mail of een brief te sturen naar service@wildeganzen.nl of Wilde Ganzen, Piet Mondriaanlaan 14, 3812 GV Amersfoort.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt Wilde Ganzen gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Wilde Ganzen fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wilde Ganzen maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Wilde Ganzen schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden. Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, of, indien de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven, tot maximaal 12 maanden.

Cookies

Wilde Ganzen gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het donatieformulier.

Analytische cookies

Wilde Ganzen maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te metenen kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies

Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen.

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook en Twitter zodat u eenvoudig informatie over Wilde Ganzen op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter inzien. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Wilde Ganzen website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Personaliseren van reclame-uitingen

Wilde Ganzen maakt voor haar websites gebruik van retargetting van Google (Doubleclick) en Facebook. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Wilde Ganzen op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

• Cookies en Internet Explorer
• Cookies en Firefox
• Cookies en Google Chrome
• Cookies en Safari
• Cookies en Opera

Onderzoek door middel van enquêtes

In december 2019 houdt Wilde Ganzen onder zowel donateurs als partners enquêtes om de klanttevredenheid te meten.

 • Dit onderzoek wordt namens Wilde Ganzen uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau TrendCult.
 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de bestaande richtlijnen omtrent databescherming.

Doel van informatieverzameling

 • Dit onderzoek is niet bedoeld als promotie, maar om de mening en wensen van onze doelgroepen te begrijpen. Er zal geen contact met respondenten worden opgenomen voor verkoop- of promotieactiviteiten naar aanleiding van antwoorden.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

 • De identiteit van respondenten is vertrouwelijk: gegevens worden niet met derden gedeeld (buiten het marktonderzoeksbureau).
 • De antwoorden worden alleen op totaalniveau geanalyseerd, en worden alleen voor marktonderzoek gebruikt.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Wilde Ganzen, dan kunt u deze richten aan Wilde Ganzen, Piet Mondriaanlaan 14, 3812 GV Amersfoort of bel 033-2045555.

Wijzigingen privacy verklaring

Wilde Ganzen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wilde Ganzen adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Disclaimer

De website van Wilde Ganzen is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Wilde Ganzen, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wilde Ganzen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Wilde Ganzen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Wilde Ganzen te kunnen raadplegen. Wilde Ganzen mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Wilde Ganzen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Wilde Ganzen geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Wilde Ganzen staan links naar websites van derden. Wilde Ganzen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Wilde Ganzen blijven te allen tijde voorbehouden aan Wilde Ganzen. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wilde Ganzen.