Samenvatting Guidelines on Children’s Reintegration

10 november 2017

Wereldwijd dient al het mogelijke gedaan te worden om kinderen die om uiteenlopende redenen gescheiden zijn geraakt van hun biologische ouders, familieleden en gemeenschappen, te re-integreren met hun biologische ouders, families en gemeenschappen (van herkomst). Dit is wat de meerderheid van de kinderen in alternatieve zorg wereldwijd het liefste wil.

Deze re-integratie een ingewikkeld en vaak langdurig proces, dat vraagt om de juiste ondersteuning, een goede voorbereiding en zorgvuldige nazorg.

Alhoewel het belang van re-integratie wereldwijd wordt onderstreept, is er nog weinig kennis beschikbaar over veilige en effectieve re-integratie. De Inter-Agency Group On Children’s Reintegration stelde daarom speciale richtlijnen op voor re-integratie van kinderen met hun ouders, families en gemeenschappen.

De Richtlijnen richten zich op alle groepen kinderen in alternatieve zorg. Dit kunnen kinderen zijn die in nood- en conflictsituaties gescheiden zijn geraakt van hun ouders en familie, maar ook kinderen in residentiële zorg, (jeugd)gevangenissen of andere instellingen. De Richtlijnen zijn eveneens van toepassing op kinderen in pleeggezinnen, straatkinderen, alleenstaande vluchtelingenkinderen, alleenstaande minderjarige arbeidsmigranten, slachtoffers van kinderhandel of kindsoldaten.

De algemene uitgangspunten van de Richtlijnen zijn:

 1. Zet het kind en de eenheid van de familie centraal

Het is van groot belang voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen dat zij bij hun biologische ouders, familie of in de eigen gemeenschap kunnen opgroeien. Wanneer een kind in alternatieve zorg terecht komt, moeten ten eerste alle mogelijkheden worden onderzocht of het kind terug kan keren naar zijn of haar ouders, familie of gemeenschap. In alle stadia van het re-integratieproces dient het kind en de familie centraal te staan.

 1. Maak re-integratie onderdeel van het gehele kinderbeschermingssysteem

In een allesomvattend kinderbeschermingssysteem is veilige en effectieve ondersteuning van re-integratie van kinderen in alternatieve zorg met hun ouders, familie en gemeenschappen een onlosmakelijk onderdeel. Dit betekent dat er gezorgd moet worden voor voldoende financiering en duidelijke wetgeving en beleid voor alle stadia van het re-integratieproces. Daarbij dient er ook geïnvesteerd te worden in de beschikbaarheid en deskundigheid van de professionals die de re-integratie begeleiden.

 1. Ga uit van de rechten van het kind en zijn of haar familieleden

Gedurende het re-integratieproces dient rekening te worden gehouden met de rechten van kinderen, zoals die zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Alle kinderen hebben, zonder uitzondering, het recht om op te groeien bij hun eigen familie. Bovendien hebben kinderen het recht om te worden betrokken bij alle besluiten die worden genomen gedurende het re-integratieproces. Het belang van het kind dient tijdens het proces voortdurend een eerste overweging te zijn.

 1. Zet de bescherming van het kind voorop

Re-integratie mag alleen als het in het belang van het kind is. Daarom moet voorafgaande en gedurende het re-integratieproces zorgvuldig worden vastgesteld of en welke risico’s er zijn, hoe deze risico’s kunnen worden vermeden en hoe ze opwegen tegen de voordelen van re-integratie. Risico’s waarmee rekening dient te worden gehouden zijn bijvoorbeeld kindermishandeling, stigmatisering, toestemming en bescherming van privacy.

 1. Betrek alle belanghebbenden

Om een re-integratieproces te laten slagen, dienen alle belanghebbenden te worden betrokken, zoals kinderen, families, gemeenschappen, scholen, de media, overheidsvertegenwoordigers, ngo’s en de particuliere sector. Een succesvol re-integratieproces vraagt dus om een goede afstemming tussen de betrokken partijen zodat op een effectieve manier samengewerkt kan worden.

Stadia in het re-integratieproces

Een re-integratieproces doorloopt een aantal stadia. Voor elk stadium dient voldoende tijd te worden uitgetrokken, toegespitst op de specifieke behoeften van het individuele kind en zijn of haar familie. Bij voorkeur wordt er een hulpverlener aangesteld die het kind en zijn of haar familie gedurende alle stadia van het proces begeleidt. Ook dient het gehele proces goed te worden gedocumenteerd in een dossier.

 • Family tracing, assessment en planning
 • Voorbereiding van kinderen en families
 • Het eerste contact van het kind met de familie en de hereniging
 • Nazorg
 • Het afsluiten van het re-integratieproces

 

Deze Richtlijnen kunnen worden gebruikt als:

 • een document waar naar verwezen kan worden bij het opzetten van een project of bij evaluatie van een project;
 • een bron voor het ontwikkelen van een projectaanvraag/financieringsaanvraag of trainingsmateriaal;
 • een instrument om overheid, donoren en dienstverleners te ondersteunen in hun werk om kinderen te re-integreren.
 • als praktische basis voor specifieke begeleiding, beleid en standaarden voor het re-integreren van kinderen in alternatieve zorg met hun ouders, familie en gemeenschap.

Totstandkoming van de Richtlijnen

Deze Richtlijnen voor re-integratie van kinderen zijn in 2016 uitgebracht door de Inter-Agency Group On Children’s Reintegration. De Inter-Agency Group On Children’s Reintegration is in 2011 speciaal             opgericht om re-integratie van kinderen in alternatieve zorg met hun ouders, familie en gemeenschap te onderzoeken en te bevorderen. De volgende organisaties zijn in de Inter Agency Group vertegenwoordigd: Better Care Network, CESVI , CPC Learning Network, ECPAT, Faith to Action Initiative, Friends International, Juconi Foundation, Maestral, Next Generation Nepal, Retrak, Save the Children, UNICEF, USAID and World Vision. De richtlijnen zijn gebaseerd en bouwen voort op bestaande relevante Verdragen en richtlijnen voor de re-integratie van kinderen, zoals het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en de Richtlijnen voor alternatieve zorg. De Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen gaan een stap verder en geven meer gedetailleerde instructies voor de re-integratie van kinderen. De Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen zijn niet juridisch bindend.

Meer dan een van onze projecten helpen?

Steun het werk van Wilde Ganzen

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.