Projecten waarin gemeenschapsparticipatie centraal staat maken kans op  10.000 euro! Doe mee!

Read in English   Lire en Français   Leer en Español

Wil jij kans maken op een mooie extra bijdrage voor jouw nieuwe project? Is dit project participatief binnen de gemeenschap opgezet? Meld dat nieuwe project dan aan om kans te maken op 10.000 euro, 7.500 euro of 5.000 euro.

Waarom deze prijs?

Wij willen met deze prijs het belang van een participatieve aanpak onder de aandacht brengen en op weg gaan naar weerbare gemeenschappen voor de toekomst! We geloven dat gemeenschappen weerbaarder zijn als de mensen centraal staan, zodat zij hun aspiraties en dromen zelf waar kunnen maken. Als mensen zelf het stuur in eigen hand nemen, dan stimuleer je een beweging van passiviteit naar actie en veerkracht!

De praktijk laat zien dat dit soort participatieve projecten echt waardevol zijn voor de mensen. Dan maakt de gemeenschap voluit gebruik van het project en wordt er ook goed voor gezorgd. We zien dat veel Wilde Ganzen partners al participatief samenwerken. Dat vinden we zo belangrijk dat we nieuwe participatieve projecten willen waarderen met een prijs!

Wat kun je winnen?

De drie meest participatieve projecten, die het beste laten zien dat de gemeenschap van het begin tot het einde is betrokken, ontvangen een bijdrage van respectievelijk 10.000 euro, 7.500 euro of 5.000 euro om het project uit te voeren.

De voorwaarden

 • Het is een nieuw project dat wordt ingediend door de partnerorganisatie (ondersteund door de POI) samen met een project budget.
 • Indien de partner organisatie al een project heeft lopen kan dit het tweede project zijn.
 • Dit project is duidelijk door en voor de gemeenschap;
 • Het plan is aantoonbaar op participatieve wijze – samen met de gemeenschap – tot stand gekomen;
 • Er is een plan om de relevantie van het project voor de gemeenschap achteraf te evalueren en daarover terug te koppelen naar de gemeenschap.
 • De prijzen gelden ter besteding en uitvoering van de winnende projecten.
 • De prijs wordt alleen ingezet als actie resultaat. Dat wil zeggen dat Wilde Ganzen er nog 50% premie aan bijdraagt.
 • De afhandeling verloopt via het reguliere contracttraject van Wilde Ganzen.
 • De genomineerden zijn aanwezig op de Wilde Ganzendag op 11 maart waar ze hun project pitchen.

Praktische informatie

Beschrijf jullie project op maximaal 5 A4, waar de volgende vragen aan bod komen.

 • Naam POI en partnerorganisatie
 • Contactpersonen met emailadres en telefoonnummer (van zowel POI als partner organisatie)
 • Beschrijving van het doel van dit project
 • Beschrijving van de verschillende groepen in de gemeenschap die allemaal belang hebben bij de verandering die je voorstelt.
 • Beschrijving van de participatieve aanpak in de gemeenschap van de partnerorganisatie in iedere fase van het project: het bedenken van het idee, de uitvoering, de evaluatie en ten slotte de voortzetting na afloop van het project.
 • Beschrijving van de beoogde activiteiten van het project.
 • Beschrijving van de beoogde resultaten van het project en waarom die belangrijk zijn voor de gemeenschap
 • De begroting van het project en eventuele andere middelen (vrijwilligers, betaalde staf, computer etc).
 • De manier waarop de POI de partner ondersteunt  om dit idee zo participatief mogelijk tot stand te brengen.

Stuur dit document voor 25 februari 2023 naar geslaagd@wildeganzen.nl.

Achtergrond informatie

In de whitepaper ‘Het belang van Gemeenschapsparticipatie’ vind je meer achtergrond over de participatieve benadering. Hier vind je ook de link naar een toolkit over dit onderwerp. Maak daar gebruik van, want de jury neemt deze benadering ook als uitgangspunt!

Op zaterdag 11 maart 2023 zal tijdens de Wilde Ganzendag de uitreiking plaatsvinden.  We nodigen de beste tien inzendingen uit om hun idee te pitchen voor de jury tijdens een speciale pitch sessie op de Wilde Ganzendag. De jury zal op die dag ter plaatse de drie prijswinnaars bekendmaken.  Ook wanneer het project niet tot de winnaars behoort kan het project vervolgens bij Wilde Ganzen worden ingediend via het reguliere proces.

Read in English

Do you want to win an extra contribution for your new project? Is your project especially enabling community participation? Then register this new project for a chance to win 10.000 euros, 7.500 euros or 5.000 euros.

Why this prize?

We want to raise awareness on the importance of community participation in building resilient communities for the future! We believe that communities are more resilient when people are at the centre, allowing them to realise their aspirations and dreams themselves. When people take the steering wheel in their own hands, you encourage a shift from passivity to action and resilience!

Experience shows that participatory projects are valuable to people. In such participatory projects the community makes full use of the projects results and these results effectively maintained. We see that many Wilde Ganzen partners are already working together participatively. We think this is so important that we want to appreciate new participatory projects with a prize!

What can you win?

The three projects which best demonstrate community involvement from beginning to end will receive a contribution of 10.000 euros, 7.500 euros or 5.000 euros respectively to implement the project.

Conditions

 • It is a new project submitted by the partner organisation (supported by the POI) along with a project budget,
 • If the partner organization already has an ongoing project, this can be the second project.
 • This project is clearly by and for the community,
 • The plan is demonstrably created in a participatory manner – together with the community,
 • There is a plan to evaluate the project with the community and inform the community about the results of this evaluation,
 • The prizes are for expenditures related to implementing the winning projects,
 • The prize is used as part of the ‘action result’ needed to implement the project. The regular 50% premium of Wilde Ganzen will still be added to your full action result,
 • It will be managed through the regular contract process of Wilde Ganzen,
 • The Dutch partner will represent your project at the Wilde Ganzen Day on March 11 where they will pitch the project.

Practical information

Describe your project on a maximum of 5 A4, covering the following questions:

 • Name your organisation and your Dutch or Belgian partner,
 • Contact persons with email address and phone number (of both you and your Dutch or Belgian partner),
 • Description of the purpose of this project,
 • Description of the different groups in the community that all have an interest in the change you are proposing,
 • Description of the participatory approach in the community of the partner organization in each phase of the project: conceiving the idea, implementation, evaluation and finally continuation after the project ends,
 • Description of the intended activities of the project,
 • Description of the intended outcomes of the project and why they are important to the community
 • The budget of the project and any other resources (volunteers, paid staff, computer, etcetera’s),
 • How the POI will support you to bring this idea to fruition in the most participatory way possible.

Send this document to geslaagd@wildeganzen.nl by February 25, 2023.

Additional information

You can find more information on participatory approaches in the module “The Importance of Community Participation.” In this white paper you will also find a link to a toolkit on this topic. Make use of this toolkit, as the jury is also taking this approach as a starting point!

The award ceremony will take place on Saturday, March 11, 2023, during the Wilde Ganzen Day. We invite the best ten application to pitch their idea to the jury during a special pitch session on Wilde Ganzen Day. The jury will announce the three prize winners on site on that day. Even if the project is not among the winners, the project can still be applied for through the regular Wilde Ganzen application process.

Lire en Français

Voulez-vous avoir la chance de gagner une belle contribution supplémentaire à votre nouveau projet? Ce projet est-il participatif au sein de la communauté ? Enregistrez votre nouveau projet pour avoir une chance de gagner 10 000 euros, 7 500 euros ou 5 000 euros.

Pourquoi ce prix ?

Avec ce prix, nous voulons sensibiliser à l’importance des approches participatives et construire des communautés résilientes pour s’adapter à l’avenir. Nous pensons que les communautés sont plus résilientes lorsqu’elles sont organisées autour des personnes, leur permettant de réaliser elles-mêmes leurs aspirations et leurs rêves. Lorsque les gens prennent le gouvernail en main, cela encourage le passage de la passivité à l’action et à la résilience.

La pratique montre que de tels projets participatifs sont vraiment précieux pour les gens. Ainsi, la communauté tire le meilleur parti du projet et celui-ci est bien entretenu. Nous constatons que de nombreux partenaires de Wilde Ganzen travaillent déjà ensemble de manière participative. Nous pensons que c’est tellement important que nous voulons valoriser les nouveaux projets participatifs par un prix !

Que pouvez-vous gagner ?

Les trois projets les plus participatifs, qui démontrent le mieux l’implication de la communauté du début à la fin, recevront une contribution de 10 000 euros, 7 500 euros ou 5 000 euros, respectivement, pour réaliser le projet.

Les conditions

 • Il s’agit d’un nouveau projet soumis par l’organisation partenaire avec le soutien du partenaire neerlandais ou belge (POI) accompagné d’un budget de projet.
 • Si l’organisation partenaire a déjà un projet en cours, il peut s’agir du deuxième projet.
 • Ce projet est clairement conçu par et pour la communauté ;
 • Il a été démontré que le plan a été créé de manière participative, avec la communauté ;
 • Il est prévu d’évaluer ultérieurement la pertinence du projet pour la communauté et d’en rendre compte à celle-ci.
 • Les prix doivent être investis dans le projet gagnant.
 • Le prix n’est utilisé que dans le cadre du résultat d’une action de recolection. En d’autres termes, Wilde Ganzen vous offre une prime supplémentaire de 50 %.
 • Elle est traitée par la procédure normale de candidature de Wilde Ganzen.
 • Les représentants du partenaire néerlandais ou belge du projet doivent être présents à la journée portes ouvertes de Wilde Ganzen (Wilde Ganzendag) le 11 mars, où ils présenteront leur projet.

Informations pratiques

Veuillez décrire votre projet sur un maximum de 5 feuilles A4, en couvrant les aspects suivants.

 • Nom du partenaire néerlandais (POI) et de l’organisation partenaire locale (LPO)
 • Personnes de contact avec adresse e-mail et numéro de téléphone (POI et organisation partenaire. LPO)
 • Description de l’objectif de ce projet
 • Description des différents groupes de la communauté qui ont un intérêt dans le changement que vous proposez.
 • Description de l’approche participative dans la communauté de l’organisation partenaire à chaque étape du projet : conception de l’idée, mise en œuvre, évaluation et enfin poursuite après la fin du projet.
 • Description des activités prévues dans le cadre du projet.
 • Description des résultats attendus du projet et pourquoi ils sont importants pour la communauté.
 • Le budget du projet et les autres ressources (bénévoles, personnel rémunéré, ordinateur, etc.).
 • Comment le POI va-t-il aider le partenaire à rendre cette idée aussi participative que possible?

Envoyez ce document à geslaagd@wildeganzen.nl avant le 25 février 2023.

Informations générales

Vous trouverez de plus amples informations sur l’approche participative dans le document “L’importance de la participation communautaire” Toolkit participation communautaire’.

Vous y trouverez également un lien vers une boîte à outils sur le sujet. Profitez-en, car le jury prendra également cette approche comme point de départ.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 11 mars 2023, lors de la journée portes ouvertes de Wilde Ganzen (Wilde Gazendag). Les dix premiers seront invités à présenter leur idée au jury lors d’une session spéciale du Wilde Ganzendag. Ce jour-là, le jury annoncera immédiatement les trois lauréats. Même si le projet ne figure pas parmi les lauréats, il peut toujours être soumis à Wilde Ganzen par le biais de la procédure de candidature habituelle.

Leer en Español

Los proyectos centrados en la participación comunitaria tienen la oportunidad de ganar 10.000 euros. ¡Participa! 

¿Quieres tener la oportunidad de ganar una buena aportación extra para tu nuevo proyecto? ¿Es este proyecto participativo dentro de la comunidad? A continuación, registra ese nuevo proyecto para tener la oportunidad de ganar 10.000 euros, 7.500 euros o 5.000 euros.

¿Por qué este premio?

Con este premio queremos concienciar sobre la importancia de los enfoques participativos y construir comunidades resilientes en adaptarse al futuro. Creemos que las comunidades son más resistentes cuando se organizan alrededor de personas, permitiéndoles realizar por sí mismas sus aspiraciones y sueños. Cuando la gente toma el timón en sus manos, se fomenta el paso de la pasividad a la acción y la resiliencia.

La práctica demuestra que este tipo de proyectos participativos son realmente valiosos para la gente. Entonces la comunidad aprovecha al máximo el proyecto y el proyecto sera bien mantenido. Vemos que muchos socios de Wilde Ganzen ya colaboran de forma participativa. Creemos que esto es tan importante que queremos valorar los nuevos proyectos participativos ¡con un premio!

¿Qué puedes ganar?

Los tres proyectos más participativos, que mejor demuestren la implicación de la comunidad de principio a fin, recibirán una contribución de 10.000 euros, 7.500 euros o 5.000 euros, respectivamente, para llevar a cabo el proyecto.

Las condiciones

 • Se trata de un nuevo proyecto presentado por la organización asociada con el apoyo del socio holandés o belga (POI) junto con un presupuesto del proyecto.
 • Si la organización asociada ya tiene un proyecto en marcha, éste puede ser el segundo proyecto.
 • Este proyecto es claramente concebido por y para la comunidad;
 • Se ha demostrado que el plan se ha creado de forma participativa, junto con la comunidad;
 • Existe un plan para evaluar posteriormente la relevancia del proyecto para la comunidad e informar a ésta al respecto.
 • Los premios tienen que invertirse en el proyecto ganador.
 • El premio sólo se utiliza como parte del resultado de una acción de recolección. Es decir, Wilde Ganzen le aporta otro 50% de prima.
 • Se tramita a través del proceso ordinario de solicitudes de Wilde Ganzen.
 • Los representantes del socio holandes del proyecto deberá estar presente en el dia de puertas abiertas de Wilde Ganzen (Wilde Ganzendag)  el 11 de marzo, donde presentarán su proyecto.

Información práctica

Describa su proyecto en un máximo de 5 A4, cubriendo las siguientes aspectos.

 •  Nombre socio holandés (POI) y organización asociada local (LPO)
 • Personas de contacto con dirección de correo electrónico y número de teléfono (tanto del POI como de la organización asociada. LPO)
 • Descripción de la finalidad de este proyect.
 • Descripción de los distintos grupos de la comunidad que tienen interés en el cambio que propones.
 • Descripción del enfoque participativo en la comunidad de la organización asociada en cada fase del proyecto: concepción de la idea, ejecución, evaluación y, por último, continuación una vez finalizado el proyecto.
 • Descripción de las actividades previstas del proyecto.
 • Descripción de los resultados previstos del proyecto y por qué son importantes para la comunidad.
 • El presupuesto del proyecto y otros recursos (voluntarios, personal remunerado, ordenador, etc.).
 • Cómo apoyará el POI al socio para que esta idea sea lo más participativa possible?

Envíe este documento a geslaagd@wildeganzen.nl antes del 25 de febrero de 2023.

Información general

Encontrará más información (en ingles) sobre el enfoque participativo en el documento “La importancia de la participación comunitaria“.

Aquí también encontrará el enlace a un conjunto de herramientas sobre el tema. Aprovéchelo, ya que el jurado también tomará este enfoque como punto de partida.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el sábado 11 de marzo de 2023, durante el Día de puertas abiertas de Wilde Ganzen (Wilde Gazendag) . Invitaremos a los diez mejores a presentar su idea al jurado en una sesión especial del Wilde Ganzendag. Ese día, el jurado anunciará enseguida a los tres ganadores de los premios. Aunque el proyecto no figure entre los ganadores, puede siempre presentarse a Wilde Ganzen a través del proceso ordinario de solicitudes.