Wilde Ganzen steunt stichtingen met geld. We werken daarbij altijd op een gelijkwaardige manier samen met jouw stichting én met je lokale partner om tot een goed eindresultaat te komen.

Actieresultaat en premietoekenning

Een samenwerking met Wilde Ganzen begint altijd met een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst leggen we vast hoeveel jouw stichting denkt op te gaan halen en hoeveel Wilde Ganzen daaraan toevoegt. Ook is per fase van de samenwerking uitgewerkt wat de afspraken zijn.

Het geld dat jij als Particulier Ontwikkelingsinitiatief (POI) ophaalt noemen we het actieresultaat. Het bedrag dat wij aan het einde van de fondsenwervingsperiode hierop bijstorten heet de premietoekenning. We spreken dus niet van subsidie.

Samenwerkingsovereenkomst getekend? Dat kunnen we gaan werven! De fondsenwervingsperiode duurt maximaal 1 jaar. Ook wij gaan in die periode geld werven.

Een vrouw werkt in haar moestuin in Bolivia.

Rekenvoorbeeld

Over iedere euro die jij als POI (Particulier Ontwikkelingsinitiatief) werft, keren wij een premie van 50% uit. We nemen dus één derde van het projectbudget van de LPO (Lokale Partnerorganisatie) voor onze rekening.

Voorbeeld: we tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor een de uitbreiding van een school in Oeganda. In de overeenkomst gaan we uit van een totale begroting van €12.000. Jouw stichting neemt dan €8.000 voor zijn rekening: het actieresultaat. Wilde Ganzen keert hierover een premietoekenning uit van 50%: €4.000. Zo dekken we samen de totale begroting!

Uitbetaling

Na afloop van de fondsenwervingsfase is het de bedoeling dat je jouw geworven actieresultaat overmaakt naar de rekening Wilde Ganzen. Wij voegen aan het resultaat dan onze premietoekenning toe.

Het totale projectbudget maken we hierna over aan jouw Lokale Partnerorganisatie (LPO). Het is niet mogelijk om het geld over te laten maken naar de rekening van de POI.

Veelgestelde vragen

Bij een eerste samenwerking met een voor ons nieuwe LPO (Lokale Partnerorganisatie) is de maximale premie €15.000 (bij een totaal projectbudget van €45.000).

Is er al eerder samengewerkt, dan kun je tot €100.000 premie krijgen. Het maximale projectbudget is dan €300.000.

Nee, Wilde Ganzen keert geen premie uit over extra geworven fondsen. Eventuele uitzonderingen kun je bespreken met je projectadviseur.

Ja, dat kan. Echter, wanneer een groot deel van jouw actieresultaat uit een vermogensfonds komt, vinden we het wel belangrijk dat je bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid onder jouw achterban voor internationale samenwerking. Dit kan door middel van communicatie- of educatieactiviteiten.

Het actieresultaat maak je over naar de rekening van Wilde Ganzen, de gegevens hiervoor vind je in de samenwerkingsovereenkomst. Wanneer dit is gedaan kunnen jij en je Lokale Partner een uitbetaalverzoek indienen. Het uitbetaalverzoek kun je sturen naar je contactpersoon bij Wilde Ganzen, dit staat vermeld in de samenwerkingsovereenkomst.

Wij maken elk kwartaal een selectie van projecten die we willen inzetten voor onze tv-spot. Wij werven daarmee alleen voor de premietoekenning op het project. Het inzamelen van het actieresultaat blijft nog steeds jullie verantwoordelijkheid. Wel zorgt dit natuurlijk voor extra communicatiemogelijkheden richting jouw achterban, wat kan bijdragen aan een succesvolle fondsenwerving.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd wat er wordt verwacht in de rapportage en welke onderbouwing hierbij nodig is in de vorm van facturen en betaalbewijzen.

Bij projecten met een groot budget (€100.000 of meer) vragen we jullie om een projectaudit te laten uitvoeren. Dit zal de Adviseur Projecten bij het behandelen van de aanvraag met jou en je lokale partner bespreken.

Nee, dat is niet mogelijk. Wilde Ganzen gelooft in lokaal eigenaarschap en zal daarom altijd de uitbetaling doen aan de LPO (Lokale Partnerorganisatie).

Wilde Ganzen maakt het projectgeld standaard in lokale valuta over, tenzij anders overeengekomen met de LPO.

Wilde Ganzen compenseert geen koersverlies, maar vordert koerswinst ook niet terug (we verwachten in zo’n geval wel dat dit wordt ingezet ten gunste van het project). We raden altijd aan om een post ‘onvoorzien’ van 5% in de begroting op te nemen om schommelingen in de wisselkoers op te vangen. Mocht de uitvoering van de projectactiviteiten in gevaar komen vanwege een significant koersverlies, overleg dan over mogelijke oplossingen met jullie Adviseur Projecten. Wilde Ganzen gebruikt de website van OANDA om de wisselkoers te checken.

In overleg is het mogelijk om projectbudgetten onder de €50.000 gespreid uit te laten betalen.

Voor budgetten boven de €50.000 is gespreide uitbetaling verplicht. Een volgende uitbetaling kan alleen met een toereikende tussenrapportage van de Lokale Partnerorganisatie. Per transactie keert Wilde Ganzen maximaal €50.000 uit.

De uitbetaling van het projectbudget duurt maximaal 10 werkdagen, na aanvraag van uitbetaling.

 

Bekijk de voorwaarden